Mindblown: a blog about philosophy.

  • Bắt đầu buy and sell

    Forex, còn được gọi là mua bán ngoại hối hoặc FX, là thị trường giao dịch các loại tiền tệ. Đây là thị trường lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất thế giới với ước tính 5,3 tỷ USD được mua & bán mỗi ngày. Tiền tệ được mua hoặc bán (buy or sell) theo…

Got any book recommendations?